Design a site like this with WordPress.com
Get started

Արատես

Ես եթե չիշտն ասեմ ես երբեք չեմ եղել Արատեսում և ահա ինձ հնարարավորություն տրվեց գնալ այնտեղ: Մենք մի քանի դասարանի աշակերտներով գնացել էինք Արատես՝ երեք օրով: Գնում էինք երկու ավտոբուսով: Մեզ ՝աղջիկներիս տվեցին առանձին տուն….։
Առաջին օրով փորձեցինք բարձրանալ Սմբատաբերդը,բայց ցավոք չկարողացանք քանի որ անձրև էր գալիս…. Երեկոյան խարյուկ արեցինք,երգեցինք ռազմական երգեր: Երկրորդ օրում հանձնեցինք երկու ստուգատես,որոնցից մեկը այն էր,որ պետք է ցատկեյինք ՝մյուսը վազել։
Դե իսկ երրորդ օրը մենք շարժվեցինք հետ դեպի Երևան:
Ինձ շատ դուր եկավ Արատեսի մաքուր օդը: Ես կցանկանաի ելի գնալ այնտեղ, քանի որ այնտեղ շատ գեղեցիկ էր:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: