Design a site like this with WordPress.com
Get started

Անհայտ Տերյանը ֆիլմը

Ունկնդրելով Վ. Տերյանին նվիրված հաղորդաշարը,որտեղ հյուր էր Տերյանի ծոռ Գևորգ Էմին Տերյանը,ես բացահայտեցի Տերյան բանաստեղծին,փիլիսոփային,ազգային,քաղաքական գործչին,որի համար ազգային շահը վեր է եղել ցանկացած շահից:Ասես ես Տերյանի մասին երբևէ ոչինչ չգիտեի: Ես նրա մասին շատ նորություն իմացա:

Անհայտ Տերյանը ֆիլմ

«Վահան Տերյան. սիրո բանաստեղծ»— ֆիլմ

:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: