Design a site like this with WordPress.com
Get started

ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ

Առողջությունը մարդու նորմալ վիճակն է, երբ նա իրեն լավ է զգում:

Առողջությունը կապված է հետևյալ գործոններից՝ 1. սպորտ,

2.հիգենա,

3. մարզանք,

4.շրջակա միջավայր,

5. ժառանգականություն,

6.հոգեվիճակ,

7.կրթուցյուն,

8.վնասակար սովորություններ,

9.աղքատություն,

10.պատասղանատու վարքագիծ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: