Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մայրենի (գործնական քերականություն)

1.Դո´ւրս գրիր այն բայերը, որոնք կարող են կրավորական դառնալ, և դարձրո´ւ: Վազել, երգել, ցրել, կոտրել, դնել, թռչել, թրջել, գալ, գնալ, հեռանալ, հեռացնել, հնարել, ներել, լուսանալ, մթնել, մթնեցնել, բարձրանալ, թխել, մրմռալ, մաքրել, դողալ, վախենալ, սրբել, կարել, հավաքել, սրսռալ, հաչալ, սիրել, մլավել, ծիծաղել, խոսել, հուզել, վիճել: ցրվել կոտրվել թրջվել հեռացվել ներվելթխվելմաքրվելսրբվելկարվելհավաքվելսիրվելխոսելհուզվել Գործնական քերականություն Ուշադրությո՛ւն դարձրու տրված բառերիContinue reading “Մայրենի (գործնական քերականություն)”

Հայոց լեզու

Գործնական քերականություն 1. Ընդգծե՛ք գործողություն նշանակող 3 բառ. ա. տնտես, բանտես, վերահաս, պսպղաս, խաղող, քաղողբ. զրկես, կրկես, հապալաս, ծլվլաս, նշաձող, աղանձողգ. տոկանք, տականք, զգանք, լոգանք, կորանք, փշրանք 2. Ընդգծե՛ք 3 բայ.ա. արևագալ, թնդալ, ծխալ, գդալ, սխալ, կանխազգալբ. բղավել, ցախավել, հապավել, ծամթել, բազմեն, բազենե. ցեղային, տեղային, գնային, տնային, խորհեմ, խոհեմթ. անձավ, անցավ, տարավ, հարավ, հարկավ, ընկավժ. տրոհեր, ալեհեր, եթեր, կթեր, քնաբեր, խաբխբեր 3. Ընդգծե՛ք ժխտական 3 բայաձև.ա. չախկալ, չողբալ, չաման, չաղան, չանչել, չանցնելբ. չարադեմ, չաղոթեմ, չորացա, չուրացա,Continue reading “Հայոց լեզու”

Հայոց լեզու — գործնական քերականություն

Դերանուն 1. Դո՛ւրս գրել անձնական դերանունները և որոշե՛լ դրանցդեմքը, թիվը, հոլովը։ Ես եմ, դու ես, ես ու դուԳիշերում այս դյութական,Մենք մենակ ենք – ես ու դու.Ես էլ դու եմ. ես չըկամ…Կապույտ երկնքի ոսկեղե՛ն աստղեր,Ձեր հեռվից դուք միշտ տեսնում եք նրան.Ասացե՛ք, արդյոք նա էլ թախծո՞ւմ էր,Արդյոք տրտո՞ւմ էր նա էլ ինձ նըման։Խորհրդագետնե՛ր, դուք տեսնում եք միշտ.ԱրդյոքContinue reading “Հայոց լեզու — գործնական քերականություն”

Խոսքի մասեր

Հնչյուններից կազմվաց լեզվական այն միավորը, որըն ունի իմաստ կոչվե բառ: Բառերը կարող են ենթարկվել՝ բռերը միանալով իրար կամ ածանց ստանալով դառնում են նոր բառ նոր իմաստով: գիր-անգիր, գրական, գրություն, գրել, գրադարան քերականական՝ բառերը խոսքի մեջ կարող են ենթարկվել քերականական ձևափոխության, մնալով նույն բառը, կարող է կատարվել 2 ձևով բառի վերջից մասինիկ ավելացնելով կամ բառի մեջContinue reading “Խոսքի մասեր”

Թվական անուն

1. Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրությանձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականներըգրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներովկազմված բառերը (գոյական, ածական)։ Զվարթնոց. Վաղարշապատի Ս. Գրիգոր. վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետությանհուշարձան Արարատյան դաշտում՝ Էջմիածնից 3 կմ հարավ։Ըստ հայ պատմիչների վկայության և պահպանված հունարեն արձանագրության՝կառուցել է Ներսես Գ Իշխանցի (Շինող) հայոց կաթողիկոսը, ևContinue reading “Թվական անուն”

Հայոց լեզու – գործնական քերականություն

Գոյականի թիվը 1. Դո՛ւրս գրել այն բառերը, որոնցում գրաբարյան ն վերջնահնչյունըհոգնակիի կազմության ժամանակ չի վերականգնվում, բայց վերականգնվումէ բառակազմության ժամանակ։Կողմ, բեռ, գառ, դուռ, մաս, թոռ, լեռ, ծունկ, ծոռ, հարս, սերմ, ձուկ, մուկ,նուռ։ Կողմ—կողմեր—կողմնացույց—կողմնայինՄաս—մասեր—մասնակի—մասնավոր—մասնատելՍերմ—սերմեր—սերմնատու—սերմնացան 2. Առանձին սյունակներով դո՛ւրս գրել եզակի և հոգնակիգոյականները։ Երեք եզակի և երեք հոգնակի գոյականներով կազմել նախադասություններ։Ես նայում եմ սեգ Արագած սարին,Դարերի ձյուն կաContinue reading “Հայոց լեզու – գործնական քերականություն”

Գործնական քերականություն

1. Տրված բայերից ածանցավոր գոյականներ կազմի՛ր և ածանցներն ընդգծի՛ր: Նկարել, գրել, զարթնել, թափել, ուսուցանել, քերել, վարել, հաճախել, բախել, հնչել, վազել, հանել, շարժել, մոտենալ, կոշտանալ: Նկարիչ, գրիչ, զարթուցիչ, թափոն, ուսուցիչ, քերիչ, վարորդ, հաճախորդ, բաբախ, հնչյուն, վազք, հանք, շարժիչ, մոտեցող, կոշտուկ։ 2․ Տրված գոյականակերտ ածանցներից յուրաքանչյուրով երկու գոյական կազմի՛ր և գրի՛ր, թե ո՛ր բառերից կազմեցիր: Անք, ցի, ածո, ք, ուկ, իք, իչ, ուտ, ան, իկ, պան, ստան, ուհի: Անք—բաղձանք,Continue reading “Գործնական քերականություն”

Նախագիծ «Ուսումնական աշուն»

պատմի՛ր, ներկայացրո՛ւ քո բնակավայրի աշունը ներկայացրո՛ւ որևէ բանաստեղծություն լսի՛ր Անտոնիո Վիվալդիի «Աշունը» ստեղծագործությունը Իմ բնակավայրի աշունը Ես ապրում եմ Աշտարակում, այստեղ աշնունը համեմատաբար տաք է և շատ գեղեցիկ: Ծառերը աշնանը ներկվում են՝ դեղին , նարնջագույն և այլ գույների: Աշնանը մեզ մոտ այգիներն են ամենագիղեցիկը՝ Երբ գետնին շատ տերևներ են ընկած: Մի օր անձրև է, միContinue reading “Նախագիծ «Ուսումնական աշուն»”

Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը

Վարժություն 1։ Արտագրե՛լ՝ մեծատառերը թողնելով ըստ անհրաժեշտության։1. ՓՈՔՐ ԾԱՌ Է ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ ՆՇԵՆԻՆ. ՀԱԶԻՎ ՀԱՍՆՈՒՄ Է 4-8 ՄԲԱՐՁՐՈՒԹՅԱՆ, 10-40 ՍՄ ԲՆԻ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ։ ԱՐԺԵՔԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏՈՒ ԲՈՒՅՍԼԻՆԵԼՈՒ ՀԵՏ ՆՇԵՆԻՆ ՆԱ& ԲԱՐՁՐ ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ ԾԱՌԱՏԵՍԱԿ Է։ ՀԱՏԿԱՊԵՍԳԵՂԵՑԻԿ Է ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԸ, ԵՐԲ ԾԱՌԸ ԱՄԲՈՂՋՈՎԻՆ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԷՁՅՈՒՆԱՍՊԻՏԱԿ ԲՈՒՐՈՒՄՆԱՎԵՏ ԾԱՂԻԿՆԵՐՈՎ։ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԷԿՈՎԿԱՍՈՒՄ, ՄԻՋԻՆ ԱՍԻԱՅՈՒՄ, ԻՐԱՆՈՒՄ, ԱՖՂԱՆՍՏԱՆՈՒՄ, ՓՈՔՐԱՍԻԱՅՈՒՄ։ Լևոն Հարությունյանի «Քո շրջապատի ծառերը» գրքից2.Continue reading “Բաղադրյալ հատուկ անունների ուղղագրությունը”

Գործնական քերականություն

Հինավուրց ավանդությունն ասում է, թե շատ տարիներ առաջ, երբ մարդիկ մեհենական սուր-կրակի՝ ատրուշանի առջև ջերմեռանդօրեն զոհեր էին մատուցում հե-անոս աստվածներին, Հայոց աշխարհի Բզնունյաց ծովում (այսպես էր կոչվում Վանա լիճը) դեռ ոչ մի կղզի չկար: Օրերից մի օր վիշապաքաղ Վահագն աստվածն իր սիրելիի՝ չքնաղատես Աստղիկի հետ նավակով զբոսնում էր ծովի վրա:  Վաղորձյան շնկշնկան զեփյուռը քնքշօրեն խաղումContinue reading “Գործնական քերականություն”