Design a site like this with WordPress.com
Get started

Հապավումներ

Բառերի կրճատ գրությունը կոչվում է հապավում: Հապավումը բառ. եղանակ է: Հյերենի հապ.-ը լինում են 3 տեսակ.
1)Տառային- ՀՀ, ՌԴ, բուհ, զագս:
2)Վանկային-դասղեկ, զինկոմ, ուսմասվար:
3)Խառը-հայխնայբանկ, պետկրկես, բուժգնություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: