Design a site like this with WordPress.com
Get started

Քայլում ենք դեպի Աշտարակ

Իմ տպավորությունն այն է, որ շատ գեղեցիկ էր: Չնայած նրան, որ ես Աշտարակցի եմ, բայց շատ տպավորված եմ: Մենք գնացել էինք Աշտարակի Քասախ գետի եզրին գտնվող եկեղեցիները: Մենք նաև լսել ենք այդ եկեղեցիների լեգենդները: Մենք շատ ենք քայլել, բայց ինձ դուր եկավ այդ ճամփորթությունը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: