Design a site like this with WordPress.com
Get started

English — Classwork

Destination b1, Unit 4 I’ve seen have had has not taken has been have you ridden has made have not decided Has Paul ever met. I’ve tided Have you lived went you’re visited Have not given Did you go Did you ever send The lesson has not started yet. The teacher has already written onContinue reading “English — Classwork”

Русский язык

Задания для завершения проекта 1.Тестовое задание Выберите правильное значение фразеологического оборота: 1. Что означает фразеологизм «пряжа Пенелопы»? А. помощь, подсказка в чем-либо Б. тянуть резину В. радостное ожидание 2. Что означает фразеологизм «Троянскийконь»? A. желанный подарок Б. вещь, поразившая воображение B. подарок с подвохом 3. Что означает фразеологизм «медузаГоргона»? A. образец женской красоты Б. смешное изображение кого-либоContinue reading “Русский язык”

Աշխարհագրություն

Կիսաանապատային լանդշաֆտ և տափաստան Կիսաանապատային լանդշաֆտ—բնութագրում Կիսաանապատային լանդաշաֆտները տարեկան տեղումների քանակը շատ քիչ է՝ 275մմ։ Այնտեղ հիմնականում լեռնային գործ հողեր են, որոնց մի մասը մշակվել են և դարձել կուլտուրոռոգելի։ Կիսաանապատային լանդշաֆտը տարածվում է Արարատյան գոգավորության, Վայքի, մասամբ էլ Մեղրու ենթաշրջանի մինչև 1400-1500 մ բարձրություններում: Կլիման չոր ցամաքային է: Հողերը կիսաանապատային գորշ և լեռնային շականակագույն են:Continue reading “Աշխարհագրություն”

Գրականություն

Կարդացե՛ք Հրանտ Մաթևոսյանի «Կանաչ դաշտը» պատմվածքը։1․Անհասկանալի բառերը բառարանի օգնությամբ բացատրե՛ք:2․ 10-15 նախադասությամբ պատմե՛ք պատմվածքը։ 1) Զատվել— առանձնանալ, բաժանվել, պոկվելԲաշ—Որոշ կենդանիների վզի երկար մազերի խուրձը 2) Վերլուծություն«Կանաչ դաշտը» պատմվածքը կյանքի, ապրելու պայքարի մասին է։ Գայլը հարձակվում էր քուռակի և մայր ձիու վրա, սակայն մայրը փորձում է պաշտպանվել, փրկել քուռակի և իր կյանքը: Մայր ձին պարանով կապված էր, նա չէր կարողContinue reading “Գրականություն”

Հայոց լեզու — գործնական քերականություն

Դերանուն 1. Դո՛ւրս գրել անձնական դերանունները և որոշե՛լ դրանցդեմքը, թիվը, հոլովը։ Ես եմ, դու ես, ես ու դուԳիշերում այս դյութական,Մենք մենակ ենք – ես ու դու.Ես էլ դու եմ. ես չըկամ…Կապույտ երկնքի ոսկեղե՛ն աստղեր,Ձեր հեռվից դուք միշտ տեսնում եք նրան.Ասացե՛ք, արդյոք նա էլ թախծո՞ւմ էր,Արդյոք տրտո՞ւմ էր նա էլ ինձ նըման։Խորհրդագետնե՛ր, դուք տեսնում եք միշտ.ԱրդյոքContinue reading “Հայոց լեզու — գործնական քերականություն”

Խոսքի մասեր

Հնչյուններից կազմվաց լեզվական այն միավորը, որըն ունի իմաստ կոչվե բառ: Բառերը կարող են ենթարկվել՝ բռերը միանալով իրար կամ ածանց ստանալով դառնում են նոր բառ նոր իմաստով: գիր-անգիր, գրական, գրություն, գրել, գրադարան քերականական՝ բառերը խոսքի մեջ կարող են ենթարկվել քերականական ձևափոխության, մնալով նույն բառը, կարող է կատարվել 2 ձևով բառի վերջից մասինիկ ավելացնելով կամ բառի մեջContinue reading “Խոսքի մասեր”

English — Homework

07.12.20 Destination, Review 1 p.16,17 1) Collection2) Singers3) Children4) player5) musicians6) collectors7) entertainment8) childhood 9. join in10. turn11. sent12. eat13. turn14. gave15. carried16. take 17. is crazy about18. was a sailor19. feel like watching20. took part21. a game of tennis against22. used to play23. interested in24. I had fun25. is popular with26. Is not keen onContinue reading “English — Homework”

English — Homework

07.12.20 Destination, Review 1 p.16,17 1) Collection2) Singers3) Children4) player5) musicians6) collectors7) entertainment8) childhood 9. join in10. turn11. sent12. eat13. turn14. gave15. carried16. take 17. is crazy about18. was a sailor19. feel like watching20. took part21. a game of tennis against22. used to play23. interested in24. I had fun25. is popular with26. Is not keen onContinue reading “English — Homework”

9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 07․12-11․12 ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ

Հոսանքի աշխատանքը և հզորությունըԷլեկտրական հոսանքն օժտված է էներգիայով, որի հաշվին նա կարող է աշխատանք կատարել: Հոսանքի կատարած աշխատանքի շնորհիվ էլեկտրական էներգիան փոխակերպվում է էներգիայի այլ տեսակների: Օրինակ՝ ջեռուցիչ սարքերում էլեկտրաէներգիան փոխակերպվում է ջերմային էներգիայի, էլեկտրաշարժիչում՝ մեխանիկական էներգիայի, էլեկտրոլիզի ժամանակ՝ քիմիական էներգիայի և այլն:   Ենթադրենք սպառիչ (լամպ, ջերմատաքացուիչ, էլեկտրաշարժիչ) պարունակող շղթայի տեղամասում լարումը U է, հոսանքի ուժը I և tժամանակամիջոցում նրանով անցել է q լիցք: Լարման սահմանումից հետևում է,Continue reading “9-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ 07․12-11․12 ՀՈՍԱՔՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԸ ԵՒ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։ՋՈՈՒԼ-ԼԵՆՑԻ ՕՐԵՆՔԸ”