Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՏԵՂԱԿԱԼՄԱՆ ՌԵԱԿՑԻԱ

Տեղակալման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնք կատարում են պարզ և բարդ նյութերի միջև, որտեղ պարզ նյութի ատոմները տեղակալում են բարդ նյութի տարի ատոմներից, որևե մեկին:Փոխանակման են կոչվում  Որոնք կատարվում են երկու բարդ նյութերի միջև:Փոխանակման  են, որտեղ նրանք փոխանակվում են իրենց բաղադրիչ մասերով: Չեզոքացման ռեակցիան դա փոխանակման ռեակցիայի տեսակ է: Չեզոացման են կոչվում այն ռեակցիանները, որոնք կատարվում են հիմքերի և թթուների միջև, որը արցյունքում ստացվում է աղ և ջուր, ջուրը չեզոք նյութ է և օքսիդ է:

 Միացման ռեակցիաների ընթացքում երկու կամ ավելի նյութերից գոյանում է մեկ նյութ:

2H2 + O2 à 2H2O + Q Ռեակցիան ընթանում է ռադիկալային մեխանիզմով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: