Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ֆիզիկա

Թեմատիկ հարցեր և խնդիրներ՝

1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը: 

Այս ամպերաչափի չափման սահմանը 100 Ա է։

2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք:

Տրված է
I=18000Ա
q=40Կլ
——————
t(ժամանակ)—?

Լուծում
t = q / I
t = 40Կլ / 18000Ա
t = 0,002.. վ

3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 Կլ լիցք:

Տրված է
q=400Կլ
t=5 րոպե
——————
I – ?

Լուծում
I = q / t
I = 400Կլ / 5 րոպե
I = 80 Ա

4․ Որքա՞ն ժամանակում շիկացման թելիկով կտեղափոխվի 48 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 1.5 Ա է:

Տրված է
q=48Կլ
I=1.5Ա
—————
t – ?

Լուծում
t = q / I
t = 48Կլ / 1․5Ա
t = 32 վ

5․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան:

Նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան կազմված է լամպից, մարտկոցից, ամպերաչափից, սպառիչից։

6․ 40 վայրկյանում քանի՞ էլեկտրոն կանցնի վոլֆրամե հաղորդալարի լայնական հատույթով, եթե նրանում հոսանքի ուժը 4.8 Ա է:

Տրված է
t=40վ
I=4․8Կլ
—————
q – ?

Լուծում
q = I * t
q = 4․8 Կլ * 40 վ
q = 192 Կլ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: