Design a site like this with WordPress.com
Get started

Նյութերի որակական, քանակական բաղադրությունները

Ընտրեք կենցաղում կամ շրջապատում 2-3 նյութ,գրեք դրանց բանաձևերը և կատարեք հետևյալ հաշվարկները`

  • Ինչպիսի՞ տարրերից են կազմված նյութը,ատոմների քանակը
  • Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr
  • Որոշեք տարրերի զանգվածային բաժինները՝w,զանգվածային հարաբերությունները  և  տարրերի  մոլային  բաժինները բարդ  նյութերում:

Հաշվեք հարաբերական մոլեկուլային զանգվածները՝Mr

Mr(H2O)= Ar (H)=2*1 + Ar(O)= 1*16= 18

Mr(CO2)=Ar(C)=1*12 + Ar(O2) = 1*16 = 44

Mr(Fe2O3)=Ar(Fe2) = 56 *2 + Ar(O3) = 16*3 = 160

Mr(P2O5)=Ar(P2) = 56 *2 + Ar(O5) = 31*2 + 16*5 = 62+80 = 142

Քիմիական բանաձև է կոչվում նյութի պայմանական գրառումը քիմիական տարրերի նշանների և եթե անհրաժեշտ է ինդեքսների օգնությամբ։

Բոլոր նյութերը ունեն որակական և քանակական բաղադրություն։

Որակական բաղադրություն ասելով հասկանում ենք, թե ինչպիսի՞ ատոմներից է կազ,ված նյութը

Քանական բաղադրություն ասելով հասկանում ենք I` ատոմների թիվը մոլեկուլում՝ ինդեքսները։

1) N (H)= 2 ատոմ

N(O)=1 ատոմ

Ատոմների զանգվածային հարաբերությունը բարդ նյութում։

2) m (H) : m(O) = 2 * 1 : 16 = 1 : 8

Ատոմների զանգվածային բաժինները բարդ նյութում։

w—օմեգա

3) w(H) = ?%

w(O)=?%

Նախ որոշենք նյութի հարաբերական մոլեկուլային զանգվածը։

Mr(H2O)= Ar (H)=2*1 + Ar(O)= 1*16= 18

1 —> 18

w(H)x <— 2

18x=2*1/18*100%

w(H)=11,11%

w(O)=16/18*100%=88,89%

Ատոմների մոլային բաժինները բարդ նյութում։

4) X(H)=?

X(O)+?%

X(H)=2/2+1*100%=66,67%

X(O)=1/2+1*100%=33,33%

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: