Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՈՒՍՊԼԱՆ

Առցանց ուսուցման շրջանի անհատական պլան

 • Տեսադասեր՝ ըստ դասացուցակի
 • Ես բոլոր տեսադասերին մասնակցում եմ և կմասնակցեմ:
 • Ընտանեկան մարմնամարզություն (նշել, եթե իրականացնում եք )
 • Ընտանեկան մարմնամարզություն չեմ անում:
 • Ընտանեկան նախագծեր (նշել, որ նախագծին եք մասնակցում)
 • Ես օգնում եմ տատիկիս զատիկի տոնին պատրաստվելուն:
 • Ինքնակրթություն (նշել, ինչ եք կարդում, ինչ ծագիր եք սովորում)
 • Ես ներկա պահին գիրք չեմ կարդում, իսկ սովորում եմ Math-o-mir ծրագրով:
 • Այլ աշխատանք դասերից դուրս (նշել, ինչ եք անում)
 • Դասերիից դուրս ես օգնում եմ տան անդամներիս տնային գործերում:
 • Այլ․․․

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: