Design a site like this with WordPress.com
Get started

Տնային աշխատանք

1.Տրված բայնրի անցյալ ժամանակը կազմի՛ր և պարզի՛ր, թե ինչպե՛ս
է փոխվում ընդգծված բայածանցներից յուրաքանչյուրը:հագենալ – հագեցել է – են-ը դառնում է եց: Հեռանալ, մոտենալ, դալկանալ, ամրանալ, գտնել, տեսնել, թռն ել,փախչել,հասցնել, մեծացնել:

Հեռանալ-հեռացել է(ալ-ել)

մոտենալ-մոտեցել է(ալ-ել)

դալկանալ-դալկացել է(ալ-ել)

գտնել-գտել է(ն-ը)

տեսնել-տեսել է(ն-ը)

թռն ել-թռել է(ն-ը)

փախչել-փախել է(չ-ը)

հասցնել-հասցրել է(ցն-ցր)

մեծացնել-մեծացրել է(ցն-ցր)

2.Տրված բայերի անցյալ ժամանակը կազմելու միջոցով պարզի՛ր, թե ընդգծվածները ո՛ր բառերի մեջ են արմատի մասեր և որտեղ`բայ կազմող ածանցներ (կարող են փոփոխվել կամ դուրս գալ):կպչել- կպել է, հաչել – հաչել է (կպչել բառի մեջ չն ածանց է): Հանել, վանել, բարձրանալ, մանկանալ, հենել, վախենալ)մեռնել,բռնել,թռչել,խաչել,հառաչել:

3. Ընդգծի՛ր տրված անորոշ, անկատար, վաղակատար, հարակատար դերբայների ա)ել, ալ, բ)ում, գ)ել, դ)ած վերջավորություններից առաջ ընկած մասերը (հիմքերը) և պատասխանի՛ր հարցերին:Ա Զգալ, ծերանալ, կպչել, տեսնել:
Բ. Զգում (է), ծերանում (է), կպչում (է), տեսնում (է):
Գ. Զգացել (է), ծերացեք (է), կպել (է), տեսել (Է է):
Դ. Զգացած, ծերացած, կպած, տեսած:Ո՞ր դերբայների հիմքերն են իրար նման:
Ո՞ր հիմքերը կարելի է կոչել անցյալի հիմք:
Ինչպե՞ս կանվանես մյուս հիմքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: