Design a site like this with WordPress.com
Get started

09.03.2020 Դասարանում

1. Փորձի՛ր բացատրել բայերի նման խմբավորումը:
Ա. Տեսնել, նստել, ձևել, կարել, իջնել, բարձրանալ, մեծացնել:-Պարզ բառեր են:
Բ.Ձևափոխել, շրջանցել, հեռագրել, մեղադրել:-Բարդ են:
Գ. Գլուխ տալ, ձիգ տալ, գործ անել, վեր կենալ:-Հարադրություն:

2. Տրված արմատներից բայեր կազմի՛ր և ընդգծի՛ր արմատի և ել կամ ալ վերջավորության միջև եղած մասը:
Օրինակ` տես – տեսնել, բարձր – բարձրանալ: Ա. Ընկեր, թանձր, խոր: Բ. Վախ, կամ, մոտ: Գ. Հաս, անց, հագ: Դ-. Թիռ, սառ, կիպ:

Ա.Ընկերանալ, թանձրանալ, խորանալ: Բ. Վախենալ, կամենալ, մոտենալ: Գ. Հասնել, անցնել, հագնել: Դ. Թռչել, սառչել, կպչել:

3. Տրված բայերը պատճառական դարձնող ածանցները թվի՛ր: 
Մեծացնել, հեռացնել, գգացնել, վախեցնել, հիշեցնեյ, թռցնել, տեսցնել:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: