Design a site like this with WordPress.com
Get started

18.12.2019 Դասարանում

1.Հոլովի՛ր տրված բառերը՝ քաղաք, սեղան, հայր, ջուր։  2.Գրի՛ր տրված գոյականների հատկանիշները, տեսակները՝ օդում, ընկերոջը, գյուղից, ճանապարհով։

 Գրավոր ներկայացնել կարծիք, քննարկել

1. Համացանցից զրկելը, որպես պատիժ

2. Դպրոցն ի վիճակի է սովորողներին պատրաստել իրական կյանքին։ 

3. Ներառական կրթություն

4. Ընտանիքում մեկից ավել երխաների առկայությունը կարևոր է։ 

  1. 1)ՈՒղղ.- քաղաք(ը),սեղան(ը), հայր(ը), ջուր(ը), 2) Սեռ. – քաղաքի, սեղանի, հոր, ջրի, 3) Տրակ. -քաղաքին, սեղանին, հորն, ջրին, 4) Հայց. – քաղաքը, սեղանը, հայրը, ջուրը, 5) Բաց.- քաղաքից, սեղանից, հորից, ջրից, 6) Գործ.- քաղաքով, սեղանով, հորով, ջրով, 7)Ներգ.- քաղաքում, ջրում:

2. Օդում-ներգ., իրանիշ, հաս. գոյ., անորոշ, եզակի, ընկերոջը-ուղղ., անձնանիշ, հաս. գոյ., որոշյալ, եզակի, գյուղից-բաց. իրանիշ, հաս., անորոշ, եզակի, ճանապարհով-գործ., իրանիշ, հաս., անորոշ, եզակի:

3. Համացանցից զրկելը, որպես պատիժ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: