Design a site like this with WordPress.com
Get started

17.12.2019 Դասարանում


Զահրատ
Կաղանդի ծառ մը Կաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երկու բան պետք է
Նախ ծառ մը — հետո զարդեր ծառին վրաԿաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Երեք բան պետք է
— Ծառեն զարդեն զատ
Հավատքը գալիք աղվոր օրերուԿաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Մեկ բան կը բավե — ոչ ծառ ոչ ալ զարդ —
Ատիկա խիճերն ադամանդ կարծող
Միամիտ հոգվույս բարի խաբկանքն էԿաղանդի ծառ մը շտկելու համար
Արդեն պատրանքը լրիվ կը բավեԲարի տարի ձեզ և բարի պատրանք

1. Կարդա՛ և մեկնաբանի՛ր բանաստեղծությունը:
2. Բացատրի՛ր բառերը, փոխադրի՛ր արևելահայերեն:
3. Ի՞նչն ես կարևորում Ամանորին, ի՞նչն է տխրեցնում Ամանորին:
1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: