Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Առաջադրանքներ.
1. Համեմատե՛ք Օսմանյան կայսրությունն ու Իրանը՝ որպես Արևելքի ավանդական երկրներ: Ի՞նչ նմանություններ և տարբերություններ կարող եք նշել:

2. Ներկայացրե՛ք հայերի խաղացած դերը Հնդկաստանի կյանքում նոր ժամանակների սկզբին /գրավոր/.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: