Design a site like this with WordPress.com
Get started

ՈՒսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Այս ուսումնական շրջանում բացակակայություն չունեմ:

Հ. լեզու https://shushanaghasyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%b8%d6%81-%d5%ac%d5%a5%d5%a6%d5%b8%d6%82/

Հանրահաշիվ https://shushanaghasyan.home.blog/category/%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%be/

Պատմություն https://shushanaghasyan.home.blog/2019/12/18/%d5%ba%d5%a1%d5%bf%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

Ռուսերեն https://shushanaghasyan.home.blog/2019/12/18/%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%8f%d0%b7%d1%8b%d0%ba/

Անգլերեն https://wordpress.com/block-editor/post/shushanaghasyan.home.blog/3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: