Design a site like this with WordPress.com
Get started

հայոց լեզու

1)Տեքստերի ածականներն ըստ անհրաժեշտության դարձրո՛ւ բաղդատական կամ գերադրական աստիճանի: Ընղգծի՛ր այն ածականները, որոնք համեմատուության աստիճան չեն կարող ունենալ:

Ո՞վ է հեշտ վազում` գե՞ր, թե՞ նիհար մարդը: Այս պարզ հարցով զբաղվեցին ԱՄՆ-ի Հարվարդի համալսարանի բազմաթիվ գիտնականներ: Հետազոտվեցին տարբեր քաշի վազողներ` իրենց հետ տանելով տասնհինգ կիլոգրամ ծանրություն: Պարզվեց, որ որքան մեծ է մարմնի քաշը, մարդն այնքան մեծ արագություն է զարգացնում, իսկ էներգիայի ծախսը, ընդհակառակը, փոքր է լինում:
Անգլիական մի ընկերություն կառուցել է թեթև մեկտեղանի ինքնաթիռ, որն էժան է, քան ավտոմեքենաների մեծ մասը: Ինքնաթիռը թեթև է, ընդամենը հիսունհինգ կիլոգրամ: Նրա մեծ արագությունը ժամում 145 կիլոմետր է:

2.Տրված թվականները խմբավորի՛ր

ա) ըստ կազմության (պարզ, ածանցավոր, բարդ, բարդածանցավոր).

Պարզ-յոթ,ինը,

Բարդ-հարյուր քսան,տասը-տասը,հազար ինը հարյուր իննսունվեց, երկու հազար հինգ հարյուր տասնվեց,

Ածանցավոր-վաթսուն,երրորդ, չորրորդ, մեկական, հինգական,

Բարդածանցավոր-վաթսունմեկերորդ,քառասուն-քառասուն,հարյուր,ութսուներեքերորդ, տասնյոթերորդ,քառասուներորդ

բ) ըստ նրա, թե ի՛նչ են ցույց տալիս (քանակ, թվային բաշխում, թվային կարգ).

Քանակ-հարյուր քսան, վաթսուն, յոթ, ինը, հազար ինը հարյուր իննսունվեց, երկու հազար հինգ հարյուր տասնվեց,

Թվային բաշխում- տասը-տասը, քառասուն-քառասուն, մեկական, հինգական, 

Թվային կարգ-երրորդ, չորրորդ, վաթսունմեկերորդ, ութսուներեքերորդ, տասնյոթերորդ, քառասուներորդ

գ) ըստ նրա, թե ինչպե՛ս են գրվում (կից, անջատ, գծիկով):

կից- վաթսուն, երրորդ, յոթ, չորրորդ, վաթսունմեկերորդ, ինը, մեկական,  հինգական, տասնյոթերորդ, քառասուներորդ  

անջատ- հարյուր քսան, հազար ինը հարյուր իննսունվեց, հարյուր ութսուներեքերորդ, երկու հազար հինգ  հարյուր տասնվեց,

գծիկով- տասը-տասը, քառասուն-քառասուն,

Հարյուր քսան, վաթսուն, երրորդ, յոթ, տասը-տասը, չորրորդ, վաթսունմեկերորդ, ինր, քառասուն-քառասուն, հազար ինը հարյուր իննսունվեց, մեկական, հարյուր ութսուներեքերորդ, երկու հազար հինզ հարյուր տասնվեց, հինգական, տասնյոթերորդ, քառասուներորդ:

3. Տեքստի թվականները բառերով գրի՛ր:

Մարդն իր կյանքի 70 տարվա ընթացքում միջին հաշվով 50000000 քայլ է անում:  Քաղաքային տրանսպորտով երթևեկող մարդն օրական 2000 քայլ է անում:
Մարդն իր կյանքի 70 տարիներից 13-ը ծախսում է խոսակցությունների, 6 տարի` ուտելու վրա: Այդ ընթացքում 100 տոննա ուտելիք է օգտագործում:
Կյանքի 1/3-ը քնած  է անցկացնում:Յոթանասուն,     հինգ միլիոն,երկու հազար, յոթանասուն , տասներեք, վեց, հարյուր, մեկերրորդը  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: