Design a site like this with WordPress.com
Get started

Համաշխարհային պատմություն

  1. Նշե՞ք Նապոլեոնի դարաշրջանի տարեթվերը:
  2. Ե՞րբ է Նապոլեոնը հռչակվել բոլոր Ֆրանսիացիների կայսր:
  3. Երկրի ո՞ր բնագավառներում է Նապոլեոնը իրականացրել բարենորոգումներ: Թվարկե՛ք դրանք:
  4. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Բորոդինոյի ճակատամարտը ռուսական և ֆրանսիական զորքերի միջև:
  5. Ինչպե՞ս է կոչվել Նապոլեոնի ստեղծած օրենքների ժողովածուն:
  6. Ո՞ր ճակատամարտից հետո Նապոլեոնին աքսորեցին Ֆրանսիայից:
  7. Ե՞րբ է  գումարվել Վիեննայի վեհաժողովը:
  8. ՈԻ՞մ գահակալությամբ հաստատվեց Սահմանադրական միապետությունը Ֆրանսիայում 1830թ.: 
  9. Ո՞ր թվականներին գոյատևեց երկրորդ հանրապետությունը Ֆրանսիայում:
  10. Ո՞ր թվականներին է Գերմանիայում ծավալվել հեղափոխություն:

1) 1799 թ. հե ղաշր ջու մից հե տո հան րա պե տու թյու նը շարու նա կեց ձևա կա նո րեն գո յու թյուն ու նե նալ մինչև 1804 թ.։

2) 1804 թ. ան ցկաց վեց հան րաք վե, և Նա պո լե ո նը հռ չակվեց « բո լոր ֆրան սի ա ցի նե րի կայսր»։

3) Նա պո լե ո նի բա րե նո րո գում նե րը վե րա բե րում է ին հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր աս պա րեզ նե րին։ Նա անձամբ էր հետ ևում դրանց ըն թաց քին։

4) 1812 թ. Մեծ բա նա կը մտավ Ռու սաս տան։ Օ գոս տոսին Բո րո դի նոյի դաշ տում տե ղի ու նե ցավ գլ խա վոր ճակա տա մար տը։ Ռու սա կան բա նա կը պարտ վեց և հանձնեց Մոսկ վան։

5) Հարկ էր դրանց տալ ի րա վա կան ձևա կեր պում։ Կայսրը կազմ եց « Քա ղա քա ցի ա կան օ րենսգիր քը», ո րը տա րա ծվեց նաև Եվ րո պա յում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: